Przejdź do treści
Strona główna » Regulaminy

Regulaminy

Regulamin sklepu internetowego www.wozkislask.pl

I. Kwestie ogólne
1. Właścicielem sklepu dziecięcego, zwanym dalej sprzedawcą, jest firma Piotr Rozmus Wózki Śląsk siedziba 42-500 Będzin, Aleja H.Kołłątaja 16, powiat będziński, woj. śląskie, numer NIP : 625-214-36-76 numer regon : 362207657
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do używania przekazanych przez klienta danych osobowych tylko do celów niezbędnych do dokonania sprzedaży, postępowania reklamacyjnego lub do wykonania zwrotu towaru.
4. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie są regulowane przede wszystkim przez Ustawę o prawach konsumenta z 30 maja 2014 poz. 827 oraz Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny.
5. W przypadku powstania wątpliwości interpretacyjnych lub niejednoznaczności, zawsze nadrzędne i obowiązujące dla sprzedawcy są postanowienia aktów prawnych powołanych w zdaniu poprzednim.
Definicje :
1.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
1.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
1.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
1.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.wozkislask.pl.
1.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Piotr Rozmus prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Rozmus Wózki Śląsk siedziba 42-500 Będzin, Aleja H.Kołłątaja 16, powiat będziński, woj. śląskie, numer NIP : 625-214-36-76 numer regon : 362207657 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: 42-500 Będzin, aleja H. Kołłątaja 16, adres poczty elektronicznej:sklep@wozkislask.pl, numer telefonu: 501295416.
1.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).
1.16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
II. Zamówienie towaru
1. Automatycznie, wykorzystując koszyk klienta .
2. Poprzez formularz zamówienia bez logowania – nie trzeba się logować i podawać hasła.
3. Telefonicznie, podając naszemu konsultantowi szczegóły zamówienia i dane do wysyłki. Takie zamówienie jest przez nas zapisywane i wysyłane do klienta w celu potwierdzenia.
4. Czas realizacji przesyłki wynosi (w zależności formy wysyłki wybranej przez klienta oraz w zależności od momentu zaksięgowania pieniędzy na koncie sklepu) około 24h.
III. Formy płatności
1. Przelew – przedpłata na nasz rachunek bankowy – niezbędne jest podanie w tytule płatności – numeru zamówienia lub swojego adresu mailowego (w przypadku zamówienia mailem).
2. Gotówka przy odbiorze towaru – pobranie.
IV. Zwroty i reklamacje
1. Każdy klient będący konsumentem sklepu www.wozkislask.pl może, bez podania przyczyny, zrezygnować z zakupionego towaru w ciągu 14 dni kalendarzowych od odebrania przesyłki.
2. Warunkiem zwrotu towaru jest poinformowanie sklepu www.wozkislask.pl poprzez złożenie oświadczenia o zamiarze odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu dostępny jest w załączniku 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827). Powyższy wzór nie jest obowiązkowy, by w sposób skuteczny odstąpić od umowy.
3. Konsument powinien zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
4. Zalecamy, aby zwracany towar w miarę możliwości bezpiecznie zapakować.
5. Pieniądze za towar i dostarczenie towaru do klienta zwracamy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od odstąpienia klienta od umowy, przelewem lub przekazem pocztowym. Numer konta bankowego niezbędny do zwrotu pieniędzy naszym klientom można przekazać do www.wozkislask.pl mailem lub listem poleconym na adres siedziby firmy.
6. Na sprzedawcy ciąży obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
7. Reklamacje rozpatrujemy bezzwłocznie w ciągu 14 dni.
8. Konsument ma również prawo do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez instytucję Rzecznika Konsumentów.
V. Wysyłka towaru
1. Każdą wysłaną przez nas paczkę można śledzić i ustalić co się z nią dzieje w czasie transportu.
2. Dostawy towaru realizujemy przy pomocy firm kurierskich : DHL, InPost, Poczta Polska
3. Zalecamy sprawdzić stan przesyłki przy kurierze, w celu ustalenia, czy nie ma widocznych uszkodzeń, mogących nastąpić w czasie transportu.
4. Jeżeli uszkodzenie jest widoczne, proponujemy spisać protokół z kurierem w dniu dostawy przesyłki.
VI. Koszty dostawy
1. Paczki o dużym gabarycie np. wózki wielofunkcyjne itp. : przesyłka kurierska 25 zł lub przesyłka kurierska pobraniowa 38 zł
2. Paczki o średnim gabarycie np. wózki spacerowe, foteliki samochodowe, huśtawki itp. : przesyłka kurierska 16 zł lub przesyłka kurierska pobraniowa 26 zł
3. Paczki o małym gabarycie np. łóżeczka turystyczne, torby, śpiworki, folie, zabawki itp. : przesyłka kurierska 12.50 zł lub przesyłka kurierska pobraniowa 23 zł
VII. Ochrona danych osobowych
1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych w celu realizacji oraz obsługi zamówienia.
2. Poprzez złożenie zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie swoich danych osobowych w celu obsługi ewentualnych zgłoszeń reklamacyjnych towaru zakupionego w sklepie www.wozkislask.pl
3. Wszelkie dane osobowe przetwarzane są z najwyższą starannością przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa określonych w Ustawie z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych.
4. Każdy z Klientów ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania o zaprzestanie ich przetwarzania. Wolę wszelkich zmian w zakresie danych osobowych należy zgłaszać do siedziby firmy.
IIX. Postanowienia końcowe
1. Adres korespondencyjny firmy Piotr Rozmus Wózki Śląsk: Sklep Dziecięcy, 42- 500 Będzin, aleja. H. Kołłątaja 16
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin Konkursu „Dni otwarte z Bebetto  i Maxi Cosi dnia 7-8 czerwiec 2019”

Art. 1. Definicje11

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 1. Konkurs – przyrzeczenie publiczne prowadzone pod nazwą „Dni otwarte z Bebetto i Maxi Cosi 7-8 czerwiec 2019”, zwany dalej „Konkurs”.
 2. Organizator – Sklep Dziecięcy Wózki Śląsk Piotr Rozmus ul Węgrowa 42 42-582 Rogoźnik, NIP 6252143676 z siedzibą w 42-500 Będzin Al.H Kołłątaja 16, zwana dalej „Organizator”. Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 3. Fundator nagród –, zwana dalej Sklep Dziecięcy Wózki Śląsk Piotr Rozmus ul Węgrowa 42 42-582 Rogoźnik, NIP 6252143676 z siedzibą w 42-500 Będzin Al.H Kołłątaja 16 „Fundator nagród”.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin, który określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowaniem reklamacyjnym, zwany dalej „Regulamin”.
 5. Uczestnik – osoba, która spełni warunki, o których mowa w art. 4 Regulaminu, zwany dalej „Uczestnik”.
 6. URNA Dni otwarte z Bebetto – URNA, z wykorzystaniem którego będą zbierane zgłoszenia konkursowe na podstawie przesłanych zgłoszeń, zwany dalej „URNA”.
 7. Formularz – Formularz za pomocą, którego będą bezpośrednio zbierane zgłoszenia, zwany dalej „Formularz”.
 8. Komisja konkursowa – celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powołał komisję konkursową, zwana dalej „Komisja”. W skład Komisji wchodzą 3 osoby wskazane przez Organizatora.
 9. Dowód zakupu – faktura lub paragon potwierdzający zakup modelu wózka objętego Konkursem, w trakcie jego trwania, zwany dalej „Dowód zakupu”.

Art. 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z zm.).

Art. 3. Czas trwania konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się od dnia 7 czerwca 2019 roku od godziny 10:00 i kończy dnia 08 czerwiec 2019 roku o godzinie 18:00
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 12 czerwca 2019 roku.

Art. 4. Warunki wzięcia udziału w Konkursie

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, posiadające miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik”).
 2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału czynni pracownicy, członkowie władz lub przedstawiciele Organizatora i Fundatora nagród oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 4. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.
 5. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja treści Regulaminu.

Art. 5. Zasady i Przebieg konkursu

 1. Organizator przeprowadza Konkurs za pomocą formularza który udostępnia w sklepie
 2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien:
 1. kupić lub zamówić w sklepie stacjonarnym wózek wielofunkcyjny, spacerowy, fotelik samochodowy z firm BEBETTO lub MAXI COSI w okresie obowiązywania konkursu (od 7 czerwiec 2019 do 08 czerwiec 2019) odebrania nagrody będzie okazanie Organizatorowi Dowodu zakupu, będącego podstawą zakupu w/w produktów w czasie trwania Konkursu.
 2. dokonać prawidłowego zgłoszenia do Konkursu polegającego na:
 1. prawidłowym wpisaniu wymaganych w Formularzu danych: imię i nazwisko Uczestnika, miejscowość zamieszkania, nr telefonu Uczestnika
 2. wyrażeniu zgody na uczestnictwo w Konkursie na warunkach określonych w Regulaminie zgodnie z jego postanowieniami poprzez podpisanie zgody na formularzu konkursowym
 3. wyrażeniu zgody na przechowywanie i przetwarzanie podanych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu poprzez podpisanie zgody na formularzu konkursowym

3.

Komisja w dniu 12 czerwca 2019 r. dokona rozstrzygnięcia Konkursu poprzez losowanie, wyłonimy 10 losów:

Nagroda Główna – Voucher „Bon upominkowy na sesję fotograficzną w studio FOTO BORKOWSCY

Nagroda za 2. Miejsce: Miś SZUMIŚ Matt z czujnikiem ruchu

Nagroda za 3. Miejsce: Pudełeczko wspomnień  „My Little Treasures”  Baby Art

Nagroda za 4,5 Miejsce Lusterko na tylną kanapę samochodu SAFETY

Nagroda za 6,7,8,9,10 Miejsce Organizer na fotel samochodowy SAFETY

 1. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na Facebook „wózkisląsk” oraz na www.wozkislask.pl oraz na portalu Facebook. Zwycięzca Nagrody Głównej [art. 5 ust. 5 lit. a)] wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego w formie zdjęć podczas przekazania przez Fundatora Nagród na portalu Facebook.
 1. Uczestnik będzie również poinformowany o wygranej telefonicznie, pod wskazanym numer telefony. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu niniejszym wyraża zgodę na publikację wyników Konkursu w powyższej formie.
 1. Organizator zwróci się z prośbą do Zwycięzców Nagród do okazanie Dowodu zakupu (faktury, zamówienia lub paragonu) potwierdzającego zakup wózka . Brak okazania Dowodu zakupu uprawnia Organizatora do odmowy wręczenia i dostawy Nagrody.
 2. Organizator zwróci się z prośbą do Zwycięzców Nagród do potwierdzenia daty oraz dokładnego adresu dostawy Nagród

Art. 6. Nagrody

  1. Nagrodami w Konkursie są (dalej „Nagroda”):
 1. Nagroda Główna – Voucher „Bon upominkowy na sesję fotograficzną w studio FOTO BORKOWSCY
  1. Nagroda za 2. Miejsce: Miś SZUMIŚ Matt z czujnikiem ruchu
  2. Nagroda za 3. Miejsce: Pudełeczko wspomnień  „My Little Treasures”  Baby Art
  3. Nagroda za 4,5 Miejsce Lusterko na tylną kanapę samochodu SAFETY
  4. Nagroda za 6,7,8,9,10 Miejsce Organizer na fotel samochodowy SAFETY
 1. Komisja wylosuje 10 nagrody. Komisja decyduje o przyznaniu rodzaju Nagród
 1. Każdy Uczestnik w Konkursie może wygrać tylko jedną Nagrodę.
 1. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród w konkursie przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Organizatorowi przysługuje prawo żądania od Zwycięzców wszelkich danych w celu dokonania zgodnych z przepisami prawa rozliczeń podatku z tytułu wygranej, w tym uzyskania od Zwycięzców takich danych jak w szczególności numer NIP, dane właściwego Urzędu Skarbowego.
 1. Podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w art. 6 ust. 11, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika powodujące niemożliwość doręczenia Nagrody i/lub Wyróżnienia skutkują utratą prawa do nich, a Nagroda i/lub Wyróżnienie pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 1. Odbiór Nagród i Wyróżnień zostanie potwierdzony przez Zwycięzcę na piśmie, w szczególności w formie protokołu odbioru.
 1. Nagrody i Wyróżnienia odbiera Uczestnik osobiście w siedzibie sklep tj Al. Hugona Kołłątaja 16 42-500 będzin
 1. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami Nagród oraz Wyróżnień w ciągu 10 dni roboczych od rozstrzygnięcia Konkursu wykorzystując dane kontaktowe podane przez Uczestnika Konkursu w formularzu kontaktowym.
 1. Nieodebranie przez Uczestnika Nagrody w ciągu 20dni jest równoznaczne z rezygnacją z Nagrody i/lub Wyróżnienia .
 1. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody i/lub Wyróżnienia na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody i/lub Wyróżnienia w pieniądzu lub w postaci innego przedmiotu. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody i/lub Wyróżnienia . Rezygnacja z części Nagrody i/lub Wyróżnienia  jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody i/lub Wyróżnienia .
 1. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzcy w momencie wydania Nagrody i/lub Wyróżnienia , w celu ich identyfikacji. Przed wydaniem Nagrody i/lub Wyróżnienia  Zwycięzcy, może on zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości.

Art. 7. Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy:
 1. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
 2. wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników;
 3. podejmowali lub podejmują próby użycia jakichkolwiek technik złamania lub obejścia zabezpieczeń Landing Page albo wykorzystania jego luk lub wpływania w jakikolwiek inny sposób na jej działanie.
 1. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

Art. 8. Prawa do nadesłanych odpowiedzi konkursowych

 1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym Uczestnikiem, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi Konkursowej wraz z prawem do rozpowszechniania i zezwalania na rozpowszechnianie wizerunków Uczestnika i dziecka Uczestnika utrwalonych w zgłaszanej Odpowiedzi Konkursowej.
 2. Uczestnik oświadcza, że kupon Konkursowy nie zawiera treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie narusza praw osób trzecich, nie nawołuje do przemocy, nietolerancji, nie zawiera wulgaryzmów, ani treści reklamowych podmiotów trzecich. W przypadku gdyby Odpowiedź Konkursowa naruszała jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe i osobiste, dobra osobiste lub prawo do wizerunku, Uczestnik zobowiąże się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw, z wyjątkiem obowiązków i odpowiedzialności spoczywających w tym zakresie na Organizatorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 3. Uczestnik z chwilą przystąpienia do udziału w Konkursie i wypełnienia Formularza Konkursowego udziela Organizatorowi, a Organizator nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych będących utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu przeprowadzenia Konkursu, wykorzystywania przez Organizatora do komunikacji w kanałach social media (tj. Instagram i Facebook) oraz na stronie internetowej woskislask.pl oraz w Internecie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w Regulaminie, nabywa prawa do wykonywania praw zależnych.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora zależnych praw autorskich do Pracy Konkursowej lub jego części oraz upoważnia Organizatora do udzielania zgody osobom trzecim na wykonywanie tych praw zależnych.
 5. Organizator zastrzega, że z chwilą otrzymania przez Zwycięzcę Nagrody i/lub Wyróżnienia , organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej (Utworu) na zasadzie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 2. w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,
 4. w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu,
 5. w zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego, używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi,
 6. w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego utworu, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,
 7. wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonej Prac Konkursowych.
 8. wykorzystania we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, Telewizji, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego.
 1. Zwycięzca udziela Organizatorowi zezwolenia do dokonywania wszelkich zmian, łączenia i przeróbek utworu, w tym również̇ do jego wykorzystywania lub poszczególnych jego części (elementów) oraz łączenia z innymi utworami. Organizator z chwilą wydania Zwycięzcy Nagrody i/lub Wyróżnienia , nabywa prawa do wykonywania praw zależnych.
 1. Zwycięzca zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych do utworu oraz upoważnia bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych Organizatora do wykonywania jego autorskich praw osobistych.
 1. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę i udziela Organizatorowi wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych względem Odpowiedzi Konkursowej.
 1. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie zakresem w jakim nagrodzone Prace Konkursowe mogą być wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora.
 1. Organizator może żądać od Uczestnika potwierdzenia na piśmie przejścia na Organizatora autorskich praw majątkowych oraz innych praw zgodnie z Regulaminem. Z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

Art. 9. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
 2. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: imię i nazwisko, adres, miejscowość zamieszkania oraz telefon kontaktowy.
 3. Administrator, o którym mowa w ust. 1 przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania Nagród l i/lub Wyróżnienia  ub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.
 4. Wycofanie zgody jest jednoznaczne z wycofaniem swojego udziału z Konkursu i wymaga formy pisemnej.
 5. Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych Organizatorowi. Organizator Konkursu nie będzie powierzał przetwarzania danych osobowych innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów zaangażowanych w dostawę Nagród i/lub Wyróżnienia .
 6. Zebrane dane mogą zostać w przyszłości wykorzystane przez Organizatora do komunikacji marketingowej, na co Uczestnik wyraża zgodę.

Art. 10. Reklamacje

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w trakcie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu. O terminie złożenia reklamacji decydować będzie data stempla pocztowego albo data otrzymania przez Organizator wiadomości e-mail.
 2. Reklamacje należy zgłaszać, pod rygorem nieważności, drogą listową (listem poleconym) na adres Organizatora z dopiskiem „Dni otwarte Bebetto Maxi Cosi” lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@wozkislask.pl
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu obsługi reklamacji, jeżeli z przyczyn niezależnych Organizatora zachowanie terminu podstawowego jest niemożliwe. O decyzji Komisji zainteresowany Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
 4. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację, nr telefonu, adres e-mail oraz dokładny opis i powodów reklamacji.
 6. Decyzje Organizatora lub Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Art. 11. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie Konkursu: www.wozkislask.pl
 2. Uczestnik oświadcza, iż przed przystąpieniem do Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia, a także spełnia określone w Regulaminie warunki uczestnictwa w Konkursie.
 3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem sklep@wozkislask.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisu prawa polskiego w szczególności Kodeksu cywilnego. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. Wszelkie sprawy wynikające z niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.